PREDAVANJE – Francuski dani : Glagolski sistem u francuskom i srpkom : komparativni prilaz, Nenad Krstić

Utorak 12. mart 2013, u 12h

Filozofski fakultet u Nišu

Ovo predavanje će imati za cilj da uporedi glagoske sisteme francuskog i srpskog jezika i da identifikuje razlike i sličnosti na glagoslkom planu (lica, vremena, načini, glagolski vid i rod) kao i na planu podele glagola (pomoćni, modalni, povratni glagoli).

Filfak logo memo Filozofski fakultet Niš